Vedtægter for Brørup Bios Venner
§ 1. Navn

Foreningens navn er BRØRUP BIO’s VENNER. Foreningens hjemsted er BRØRUP BIO, Nørregade 22, 6650 Brørup.

§ 2. Formål

Foreningens primære formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske som udenlandske film - herunder børnefilm. Efter bestyrelsens bestemmelse kan biografens lokaliteter anvendes til andre kulturelle aktiviteter, eventuelt mod betaling af leje. Foreningen kan selv arrangere sådanne aktiviteter. Efter aftale med foreninger og interessegrupper kan der forevises film, der specielt tilgodeser særlige fx alders- og interesseområder. Efter bestyrelsens bestemmelse kan foreningen etablere café i tilslutning til biografen.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, organisationer og virksomheder, der er interesseret i BRØRUP BIO, dens drift og virksomhed. Medlemmer, der optages på biografens vagtplan, forestår sammen med bestyrelsen og arbejdsgrupperne den daglige drift af biografen. Medlemmer betaler kontingent til foreningen, og er dermed stemmeberettigede samt valgbare til bestyrelse og arbejdsgrupper, jf § 4. Foreninger, organisationer og virksomheder kan optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer betaler alene kontingent til foreningen, men er ikke opstillings- eller stemmeberettiget, ligesom medlemskab ikke indebærer yderligere fordele. Medlemmers kontingent giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte deraf. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Kontingenternes størrelse vedtages på generalforsamlingen.

§ 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april, og der indkaldes med 4 ugers varsel ved annoncering i lokalavisen i Brørup og ved opslag i BRØRUP BIO. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 1 uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer, fx regnskab, budget og indkomne forslag afhentes i biografen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det sidste år.
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens budget og arbejdsplan for det kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af arbejdsopgaver/arbejdsgrupper for det kommende år.
 • Fastsættelse af kontingenter.
 • Valg:
  1. Valg af formand i ulige år for en 2-årig periode
  2. Valg af kasserer i lige år for en 2-årig periode.
  3. Valg i lige år af 4 - og i ulige år af 3 - bestyrelsesmedlemmer, hver for en 2-årig periode.
  4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  5. Efter valget af bestyrelsesmedlemmer suspenderes generalforsamlingen, medens bestyrelsens medlemmer fordeles på arbejdsgrupperne, jf § 6.
  6. Valg af højst 2 medlemmer til hver arbejdsgruppe, hver for en 2-årig periode.
  7. Valg af den efter tur afgående revisor for en 2-årig periode.
  8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 • Eventuelt.
Den samlede bestyrelse vælger næstformand, sekretær og arbejdsgruppemedlemmer blandt bestyrelsens medlemmer. Forladet et medlem bestyrelsen inden for valgperioden, foretages nyvalg på næstfølgende generalforsamling for resten af valgperioden. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er erhvert medlem efter forevisning af gyldigt medlemsbevis. Intet medlem kan afgive mere end 1 stemme, og kun ved personligt fremmøde. alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, bortset fra de i §§ 8 og 9 nævnte tilfælde. Afstemningen gøres skriftlig, såfremt én af de fremmødte begærer dette. Referatet af de på generalforsamlingen trufne beslutninger underskrives af dirigent og referent.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det. Bestyrelsen indkalder omgående til generalforsamlingen med 14 dages varsel. Indkaldelsen sker som til ordinær generalforsamling.

§ 6. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen i samarbejde med arbejdsgrupperne. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen økonomisk. Beslutningen optages som bilag til vedtægterne. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder mødedeltagerne og leder mødet. Formanden udsender senest 8 dage før bestyrelsesmødet dagsorden for mødet til bestyrelsesmedlemmer og arbejdsgruppernes formænd. Endvidere bekendtgøres bestyrelsesmødet ved opslag i BRØRUP BIO senest 1 uge før mødet. Medlemmer og ansatte har adgang til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan dog bestemme, at et møde skal være lukket. Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et beslutningsreferat. Medlemmer skal have adgang til læsning af referatet fra åbne møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter, herunder biografens repertoire og foreningens økonomi i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne budget. Bestyrelsen ansætter og afskediger eventuelt lønnet personale. Bestyrelsen kan til varetagelse af de daglige forretninger nedsætte et forretningsudvalg (FU). FU handler under ansvar over for bestyrelsen, der fastlægger dets kompetence og opgaver. Bestyrelsen fastlægger ansvar og kompetence for de enkelte medlemmer og arbejdsgrupperne. Det fastlagte ansvar og kompetencen opgaves som bilag til vedtægterne. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men man hæfter ikke personligt for BRØRUP BIO’s VENNER’s gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Arbejdsgrupperne består hver af højst 5 medlemmer. Et medlem udpeges af og blandt bestyrelsens medlemmer. 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Arbejdsgrupperne kan inden for en valgperiode supplere sig selv op til 5 medlemmer. Arbejdsgrupperne konstituerer sig selv.

§ 7. Drift og økonomi

BRØRUP BIO’s drift finansieres i videst muligt omfang ved billetsalg, salg af reklamer samt kiosk- og cafésalg. Indtægter kan ligeledes komme ved salg af forestillinger til virksomheder, foreninger, kommuner, institutioner. m.v. Eventuel fortæring ved solgte forestillinger skal i videst muligt omfang leveres af kiosk eller café. Et eventuelt driftsoverskud af foreningens aktiviteter tilfalder foreningen og skal i passende omfang anvendes til imødegåelse af eventuelt underskud samt til hensættelser til nye investeringer og udbygning af biografens aktiviteter. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisorer. Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Eventuelle større investeringer kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling.

§ 8. Vedtægtssændringer

Ændring af vedtægterne kan foretages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til foreningens medlemmer senest 1 uge inden generalforsamlingen.

§ 9. Foreningens opløsning

Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte BRØRUP BIO’s virksomhed, kan foreningen opløses. Forslag om opløsning behandles som en vedtægtsændring (§ 8). Ophører foreningen, har dens bestyrelse ansvaret for, at den økonomiske opgørelse i anledning af nedlæggelsen foretages, og bestyrelsen fungerer således, indtil det økonomiske opgøre er gennemført efter loven eller overgået til godkendt likvidation. Det ved likvidationen forekommende overskud skal efter godkendelse af generalforsamlingen komme kulturelle formål til gode.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, søndag den 14. marts 1993, ændret på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 17. juni 1993, på den ordinære generalforsamling den 27. marts 1994 samt senest på den ordinære generalforsamling søndag den 19. marts 1995.